31/10/2014

Moción do BNG reclamando un novo "trámite de información pública" do PXOM con anterioridade á aprobación provisional polo Pleno municipal

O grupo nacionalista de Portas presentou o 31 de outubro no rexistro do concello unha moción para reclamar un novo "trámite de información pública" do PXOM con anterioridade á aprobación provisional polo Pleno municipal.

O apartado 8 do artigo 85º (Procedemento de aprobación do plan xeral) da lei 9/2002 de Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia di: No caso de que pretendan introducirse, no momento da aprobación provisional polo pleno municipal, modificacións que signifiquen un cambio substancial do documento inicialmente aprobado, pola adopción de novos criterios respecto da clasificación e cualificación do solo, ou en relación coa estrutura xeral e orgánica do territorio, abrirase un novo trámite de información pública con anterioridade ao referido acordo do pleno municipal e da remisión da documentación oportuna á consellería para resolver sobre a súa aprobación definitiva”.

O documento do PXOM foi modificado substancialmente trala aprobación inicial. Entre os cambios máis representativos pódense enumerar os seguintes:
  • modificación completa na clasificación e cualificación do solo, así como tipoloxías edificatorias permitidas, na zona da Estación-Azucreira (Portas),
  • modificación na clasificación e cualificación do solo na zona de Couto-Costa (Romai), coa eliminación do solo urbanizable non delimitado de uso industrial SUND-01,
  • modificación do tamaño mínimo de parcela no solo de núcleo rural común e de núcleo rural histórico-tradicional, ou
  • modificación das delimitacións da maioría dos núcleos rurais.

A pesares dos múltiples cambios, non se corrixiron moitos dos numerosos erros detectados e denunciados na cartografía, no parcelario, no catálogo de patrimonio ou nos diferentes documentos que integran o PXOM. Tamén se persiste na falta de coordinación cos procesos de concentración parcelaria nas parroquias de Briallos e Romai.

O grupo municipal do BNG considera que, á vista dos numerosos e profundos cambios habidos no documento de PXOM dende a súa aprobación inicial, é necesario un novo trámite de exposición pública, especialmente tendo en conta a falta de participación veciñal durante o proceso de elaboración do PXOM por intención expresa do goberno municipal. De non abrirse un novo trámite de información pública estaríase a causar desprotección nos veciños e veciñas que observan indefensos como o documento exposto publicamente non ten parecido algún co que se pretende aprobar provisionalmente.

O grupo nacionalista de Portas demanda ao Pleno municipal a abrir un novo trámite de información pública do PXOM con anterioridade á aprobación provisional.


Moción para reclamar unha reunión informativa do Pleno municipal co equipo redactor do PXOM

O grupo nacionalista de Portas presentou o venres 31 de outubro no rexistro do concello unha moción para reclamar unha reunión informativa do Pleno municipal co equipo redactor do PXOM.

En novembro de 2008 a Consellería de Política Territorial sacou a licitación os traballos para realizar o primeiro plan xeral de Portas. A empresa adxudicataria foi “Oficina de Arquitectura, Urbanismo y Planificación” (OAU), en diante “equipo redactor”, asinándose o contrato na Casa do Concello de Portas o 12 de marzo de 2009. O prazo de execución máximo estableceuse en 38 meses.

Entre marzo de 2009 e agosto de 2014 foron numerosas as ocasións en que o grupo municipal do BNG solicitou nas sesións ordinarias do Pleno municipal manter unha reunión informativa entre todos os grupos municipais con responsables do equipo redactor para coñecer os procedementos de traballo e ter información de primeira man sobre o proceso de elaboración do PXOM.

O grupo de goberno vetou e veta toda posibilidade de reunión entre os grupos da oposición e o equipo redactor, mostrando a súa faciana máis antidemocrática.

O grupo nacionalista de Portas reclama ao Pleno municipal a instar a responsables da empresa OAU (Oficina de Arquitectura, Urbanismo y Planificación) a manter unha reunión informativa co Pleno municipal durante o mes de novembro de 2014.28/10/2014

Pleno ordinario

O venres 31 de outubro de 2014 ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na Casa do Concello coa seguiente orde do día:

  1. Aprobación acta sesión anterior.
  2. Aprobación conta xeral exercicio 2013.
  3. Coñecemento resolucións alcaldía.
  4. Rogos e preguntas.

09/10/2014

Lotaría do nadal 2014

Temos á venda lotaría do nadal, se alguén está interesado/a podedes poñervos en contacto persoalmente con calquera dos membros do grupo municipal do BNG de Portas, ou a través do noso correo electrónico, blog ou páxina de Facebook.

02/10/2014

O BNG esixe información e un novo período de exposición pública

O Goberno Municipal como "polo sen cabeza" co PXOM

Dende que en novembro de 2008 a consellería de Política Territorial do goberno de Touriño sacara a licitación os traballos de redacción do primeiro plan xeral de Portas, o BNG ven demandando manter unha reunión de toda a corporación co equipo redactor, a última ocasión formal foi no pleno do pasado mes de agosto, sen embargo, nunca se chegou a producir ante a negativa expresa do alcalde. Na máis pura ditadura democrática, para o rexedor non é suficiente con impor o seu criterio senón que nega toda posibilidade de información, diálogo ou debate.
Postos en contacto directamente co equipo redactor, este tamén se negou a manter unha reunión. Mentres ao grupo municipal do BNG se lle nega a información, demostrando pouco respecto polos veciños e veciñas que representa, observamos estupefactos como o equipo redactor si se reúne en varias ocasións cos propietarios de terreos na Estación-Azucreira.
No informe sobre as alegacións ao PXOM que o equipo redactor entregou no concello en xuño pasado sorprende que se chegue a cualificar as alegacións do BNG como documentos faltos de rigor por non aportar datos concretos dos erros denunciados, cando o documento polo que o equipo redactor leva cobrados case 100.000€ está cheo de erros, cando non mentiras, como por exemplo que houbo participación veciñal, que hai 10 cemiterios en Portas, que hai afeccións polo corredor de AVE Ourense-Vigo, que as fichas dos núcleos ou o catálogo de patrimonio non concordan coa realidade, que os cifras non coincidan entre os distintos anexos, … ou aparezan afirmacións maliciosas como que o río Umia “non representa ningún risco de inundación a día de hoxe ó atoparse embalsado” cando de sobra son coñecidos os desbordes habituais. Quizais a intención do equipo redactor sexa que a oposición faga o traballo polo que eles cobran, ou que revise o que o goberno municipal non revisa antes de dar orde de pago.
O PXOM modificado coas alegacións veciñais nada ten que ver co que se expuxo publicamente. Desaparecen os edificios na Estación-Azucreira, elimínase o polígono industrial na Costa-Tarrío, redúcese o tamaño mínimo de parcela nos núcleos rurais,… Polo tanto, o BNG considera absolutamente necesario un novo período de exposición pública e de alegacións.
Nos 22 anos de alcaldía de Roberto Vázquez (20 no PP) nunca tivo interese por regular o urbanismo porque iso lle reportaba réditos electorais, sen embargo, agora mostra unhas présas desmedidas por aprobar un PXOM antes das vindeiras eleccións municipais, aínda que como el mesmo afirma, sexa un mal PXOM.
Non houbo participación veciñal, non houbo diálogo coa oposición, ocultouse información, o rolo da maioría absoluta esmagou as voces críticas e no cumio do despropósito, o alcalde presentou alegacións ao documento que el mesmo impuxo. E agora, ante a masiva presentación de alegacións e as protestas veciñais recúa como polo sen cabeza, prometendo o que ten e o que non ten ante a proximidade das eleccións.

O grupo nacionalista de Portas demanda un novo período de exposición pública e unha reunión co equipo redactor para tratar de poñer un mínimo de orde no proceso de elaboración do PXOM.