25/10/2013

Alegacións conta a aprobación provisional da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do Servizo de Axuda no Fogar

O grupo municipal do BNG de Portas presentou no rexistro do concello, o pasado 25 de outubro, alegacións en contra da aprobación provisional da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do Servizo de Axuda no Fogar.

Entendemos lesiva esta ordenanza aos intereses dos veciños e veciñas do concello de Portas polas seguintes razóns:

  1. A base impoñible desta taxa non está determinada de forma obxectiva e clara, creando incerteza e indefensión nos usuarios do servizo.
  2. A suba da taxa para os usuarios en réxime de libre concorrencia é excesiva e moi superior ao IPC.
  3. A tarificación por tramos é inxusta por canto unha pequena variación nos ingresos do usuario supón diferenzas moi importantes nas porcentaxes de participación no custo do servizo de axuda no fogar.


E solicitamos a modificación da ordenanza para se teñan en conta ditas alegacións.