23/05/2017

O PP négase a reclamarlle responsabilidades ao exalcalde Roberto Vázquez polas condenas derivadas da desprotección a unha traballadora municipal

O concello carece de seguro de convenio, obrigatorio por lei
Onte celebrouse o pleno extraordinario solicitado polo BNG-Asembleas Abertas para tratar de forma monográfica a situación creada polas sucesivas condenas contra o concello de Portas como consecuencia da desprotección con pleno coñecemento dunha traballadora municipal que finalmente sufriu unha brutal agresión.
A pesares das abafadoras evidencias das omisións en materia de riscos laborais cometidas polo exalcalde popular Roberto Vázquez con pleno coñecemento e reflexadas ata en tres sentenzas condenatorias diferentes, o Partido Popular pechou dun portazo a petición do BNG-Asembleas Abertas de reclamarlle responsabilidades. O Partido Popular optou por protexer ao seu socio de goberno e excompañeiro de partido, cargando nas arcas municipais e nos petos dos veciños e veciñas de Portas as neglixencias dos seus dirixentes.
O BNG-Asembleas Abertas demostrou que hai base legal moi sólida (artigos 78.1 e 78.3 da lei de bases de réxime local, artigo 60 das disposicións legais vixentes en materia de réxime local e artigo 225.1 do regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais) para esixir responsabilidade civil a un membro da Corporación cando concorran como neste caso as seguintes circunstancias:
  1. omisións realizadas no exercicio do seu cargo,
  2. culpa grave, e
  3. teñan causado danos e prexuízos ao concello.

1. As sentenzas do 20 abril de 2016 do Xulgado do Social nº4 de Pontevedra e do 6 de marzo de 2017 da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acreditaron a omisión en materia de riscos laborais por “meridiana inactividade ou pasividade” do alcalde que era o xefe de persoal e ostentaba en exclusiva a competencia en materia de seguridade e saúde dos traballadores do concello. A sentenza do TSX di: “non nos atopamos ante un suposto de indebida ou defectuosa execución de determinadas medidas de prevención, senón ante un caso de meridiana inactividade ou pasividade da empregadora en relación ao risco referido”.
2. Estas mesmas sentenzas recaídas ata a data ditaminan que o alcalde incorreu en culpa grave, de feito o TSX entendeu xustificado a aplicación do 50% de recargo de prestacións, que é a máxima sanción posible e de aplicación “personalísima”, é dicir, non pode ser desprazada a terceiros como a seguridade social ou un seguro. O TSX di: “A gradación nun 50% (porcentaxe máxima) é axustada á gravidade da conducta da empregadora”.
3. Como consecuencia das sentenzas anteriores o concello de Portas foi condenado ao pago de recargo de prestacións cun desembolso de 184.000 euros. Ademais, a sentenza de 23 de novembro de 2016 do xulgado do social nº2 de Pontevedra condenou ao concello de Portas a aboar outros 47.000 euros en concepto de indemnización por aplicación do convenio colectivo do contrato da traballadora, que era o da construción aínda sendo asistenta social. É evidente que existen danos e prexuízos para o concello.
Para máis inri, o concello de Portas carece do seguro obrigatorio de convenio polo que vai ter que aboar os 47.000 euros con cargo ás súas arcas. Por lei establécese que para cubrir as indemnizacións estipuladas no convenio colectivo da construción é necesario que a empresa empregadora, neste caso o concello, concerte o preceptivo seguro, feito que non se fixo, sendo competencia exclusiva do alcalde. Outro incumprimento claro da normativa laboral cun grave prexuízo para o concello.
Está pendente de resolución xudicial a reclamación da extraballadora por responsabilidade civil derivada de accidente de traballo por valor de 502.051,38 €, que dados os antecedentes e os feitos probados sen discusión polas partes nas sentenzas previas, probablemente sexa contraria aos intereses municipais. Unha nova condena por ese importe deixaría o concello ao borde do colapso económico.
Roberto Vázquez non pode alegar descoñecemento en materia de riscos laborais no momento da agresión á asistenta social, pois só 4 meses antes asinara un acordo extraxudicial para non ir a xuízo con outro exempregado do concello que anos antes sufrira un grave accidente laboral por incumprimento das medidas de seguridade e saúde. O concello tampouco tiña contratado o seguro patronal obrigatorio polo que a indemnización de 90.000 euros saíu directamente das arcas municipais. Ademais por estes feitos o concello foi sancionado cunha multa de 15.200 euros por parte da Inspección de Traballo.
Convén lembrar que no momento da agresión á asistenta social, 2 de xullo de 2012, Roberto Vázquez seguía pertencendo ao Partido Popular aínda imputado por delito fiscal e falsificación documental. Ao día seguinte da agresión, 3 de xullo de 2012, Roberto Vázquez e os outros 6 membros do seu grupo solicitaron a baixa provisional de militancia no Partido Popular. Un mes despois, en agosto de 2012, Roberto Vázquez foi condenado por recoñecemento dos delitos polos que estaba imputado.
BNG-Asembleas Abertas reclama a asunción de responsabilidades do exalcalde popular Roberto Vázquez e do actual alcalde popular Víctor Estévez, que se converteu en cómplice do primeiro por ocultación e por poñer os intereses partidistas por diante dos intereses dos veciños e veciñas de Portas.20/05/2017

BNG-Asembleas Abertas reclama a asunción de responsabilidades polas condenas xudiciais derivadas da desprotección a unha traballadora municipal

O luns ás 19:30 h. celébrase un pleno monográfico
Este luns, 22 de maio, ás 19:30 h. celebrarase un pleno extraordinario solicitado polo BNG-Asembleas Abertas para tratar de forma monográfica a situación creada polas sucesivas condenas xudiciais contra o concello de Portas como consecuencia da desprotección con “pleno coñecemento” dunha traballadora municipal que finalmente sufriu unha brutal agresión.
O grupo do BNG-Asembleas Abertas reclamará a Roberto Vázquez a asunción das responsabilidades que a día de hoxe segue negando e esixirá do alcalde transparencia, información e que deixe de defender ao seu socio de goberno.
O BNG-Asembleas Abertas solicitará que o concello inicie accións legais para reclamar responsabilidades patrimoniais ao exalcalde Roberto Vázquez, responsable directo da “inactividade ou pasividade” do concello que desembocou na agresión á traballadora municipal. O BNG-Asembleas Abertas non é partidario de xudicializar a vida política municipal, sen embargo, a incapacidade do goberno do PP de buscar solucións e a excepcionalidade da situación que está a poñer ao concello ao borde do colapso económico esixe adoptar medidas extraordinarias.

16/05/2017

Pleno Extraordinario

O luns 22 de maio de 2017 ás 19:30 h. celebrarase un pleno extraordinario na Casa do Concello solicitado polo noso grupo municipal para tratar as consecuencias das condenas xudiciais contra o concello pola brutal agresión a unha traballadora social coa seguinte orde do día:

  1. Dar conta ao Pleno de todos os gastos aos que tivo que facer fronte o concello a data de celebración deste pleno extraordinario como consecuencia da agresión á traballadora.
  2. Notificar a Mónica Ferro Folgar o resultado real da votación do pleno de 23 de decembro de 2016.
  3. Adoptar accións legais para reclamar responsabilidades patrimoniais a Roberto Vázquez Souto como responsable da "inactividade ou pasividade" do concello en relación aos riscos aos que estivo sometida Mónica Ferro Folgar.


10/05/2017

BNG-Asembleas Abertas reclama a asunción de responsabilidades polas condenas derivadas da desprotección a unha traballadora municipal

Solicitado un pleno monográfico para esixir explicacións

O BNG-Asembleas Abertas vén de presentar no rexistro do concello de Portas a solicitude dun pleno extraordinario para tratar de forma monográfica a situación creada polas sucesivas condenas contra o concello de Portas como consecuencia da desprotección con pleno coñecemento dunha traballadora municipal que finalmente sufriu unha brutal agresión.

Mónica Ferro Folgar, traballadora social contratada como persoal laboral fixo polo concello de Portas, foi brutalmente agredida o 2 de xullo de 2012, sendo alcalde Roberto Vázquez aínda no Partido Popular. Como consecuencia das lesións por este “accidente de traballo” foi declarada cunha invalidez permanente absoluta.

O 20 abril de 2016 o Xulgado do Social nº4 de Pontevedra condenou ao concello de Portas con recargo de prestacións dun 50% por desamparar con pleno coñecemento á traballadora con terribles consecuencias. O recargo do 50% é a máxima sanción posible por lei e dado que ten natureza punitiva non se pode facer cargo ningún seguro nin a Seguridade Social, que valorou este recargo en 183.693,50 €.

O 6 de marzo de 2017 a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimou o recurso de suplicación do concello contra a sentenza anterior e condenouno en costas. O tribunal determinou que este era un “caso de meridiana inactividade ou pasividade” do concello en relación aos riscos aos que estivo sometida a traballadora.

O 23 de novembro de 2016 o xulgado do social nº2 de Pontevedra condenou ao concello de Portas a aboar a Mónica Ferro Folgar a suma de 47.000 euros en concepto de indemnización por aplicación do convenio colectivo do seu contrato, que era o da construción aínda sendo asistenta social, que establece que lle corresponde á traballadora o dereito a percibir esa cantidade no suposto de incapacidade permanente absoluta derivada de accidente de traballo. A sentenza foi recorrida polo concello.

O pleno municipal non foi informado da recepción de ningunha das tres sentenzas indicadas, nin da presentación dos recursos posteriores, nun intento por ocultar as consecuencias das neglixencias de Roberto Vázquez e dos erros cometidos na estratexia de defensa do actual goberno.

En outubro de 2016 a extraballadora presentoulle ao concello unha reclamación de indemnización por responsabilidade civil derivada de accidente de traballo por valor de 502.051,38 €. Esta petición foi rexeitada polo pleno municipal en decembro sen estudo e sen debate. Dados os antecedentes, o máis probable é que esta reclamación acabe en vía xudicial con graves consecuencias para as arcas municipais.

Ningún responsable do goberno municipal ten asumido algún tipo de responsabilidade, nin no momento da agresión, nin posteriormente, nin actualmente. Roberto Vázquez segue sendo concelleiro e socio do actual grupo de goberno.

BNG-Asembleas Abertas reclama a asunción de responsabilidades de Roberto Vázquez e esíxelle ao alcalde que deixe de defender ao seu excompañeiro de partido e proporcione toda a información do caso.

O BNG-Asembleas Abertas nunca foi partidario de xudicializar a vida política municipal, sen embargo, a incapacidade do goberno do PP de buscar solucións e a excepcionalidade da situación que está a poñer ao concello ao borde do colapso económico esixe adoptar medidas extraordinarias. O concello debe iniciar accións legais para reclamar responsabilidades patrimoniais ao exalcalde Roberto Vázquez, responsable directo da “inactividade ou pasividade” do concello que desembocou na agresión á traballadora municipal.


Solicitude de pleno extraordinario

Consecuencias das condenas xudiciais contra o concello pola brutal agresión a unha traballadora municipal08/05/2017

O concello de Portas condenado a aboar outros 47.000 euros a unha extraballadora social

O contrato da asistenta social estaba sometido ao convenio colectivo da construción e non ao de oficinas e despachos

O 23 de novembro de 2016 o concello de Portas foi condenado en sentenza nº 401/16 do xulgado do social nº 2 de Pontevedra a aboar a Mónica Ferro Folgar a suma de 47.000 euros en concepto de indemnización por aplicación do convenio colectivo da construción, que establece que lle corresponde á traballadora o dereito a percibir esa cantidade no suposto de incapacidade permanente absoluta derivada de accidente de traballo. A sentenza foi recorrida polo concello.

Mónica Ferro Folgar, traballadora social contratada como persoal laboral fixo polo concello de Portas, foi brutalmente agredida o 2 de xullo de 2012, sendo alcalde Roberto Vázquez aínda no Partido Popular. Como consecuencia das lesións por este “accidente de traballo” foi declarada cunha invalidez permanente absoluta. Distintas sentenzas xudiciais determinaron que este é un “caso de meridiana inactividade ou pasividade” do concello en relación aos riscos aos que estivo sometida a traballadora polo que o concello foi condenado en firme cunha sanción de 183.693,50 € e pago de costas. O concello de Portas con pleno coñecemento desamparou á traballadora con terribles consecuencias.

Se o convenio colectivo de referencia do contrato asinado entre ambas partes fose o de “oficinas e despachos” e non o da “construción”, como parece máis lóxico, os efectos económicos para as arcas municipais serían moi inferiores.

A pesares de todo, ningún responsable do goberno municipal ten asumido algún tipo de responsabilidade, nin no momento da agresión, nin posteriormente, nin actualmente. Roberto Vázquez segue sendo concelleiro e socio do actual grupo de goberno.

Nun intento por ocultar as consecuencias das neglixencias do seu excompañeiro de partido, o goberno municipal do PP non informou á oposición da existencia desta sentenza xudicial nin da presentación do recurso de suplicación posterior.

BNG-Asembleas Abertas esixe a dimisión de Roberto Vázquez Souto e a súa retirada da vida política, demanda transparencia do goberno municipal do PP e pídelle explicacións polas decisións tomadas que teñen agravado as consecuencias do “accidente laboral”.