28/04/2010

Pleno Ordinario

O venres 30 de abril ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación actas sesións anteriores.
2. Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar e persoas valoradas como dependentes.
3. Ordenanza reguladora da licenza da tenza de animais potencialmente perigosos.
4. Renuncia concelleiro D. Francisco Xavier Loureiro Vázquez.
5. Falecemento concelleiro D. Jorge Fernando García Pampín.
6. Coñecemento das resolucións da Alcaldía.
7. Rogos e preguntas.