21/02/2009

O BNG presenta unha moción para a reparación da pontella de Salaceda a Tivo

Na pista que vai da Rapeira a Tivo (ou de Salaceda a Tivo, Arcos da Condesa) hai unha pontella sobre o río Chaín. Esta pontella está construída integramente en pedra, incluso a superficie de paso, que está feita cunhas lousas.
Dende hai meses, un dos pilares da ponte sufreu algún tipo de patoloxía que está a provocar o desprazamento das lousas do tableiro, ata o punto de que algunha sofre importantes afundimentos, que poñen en perigo a integridade da estrutura e polo tanto a seguridade dos usuarios.
A pontella pertence ao Concello de Caldas de Reis, pero é usada por moitos veciños e veciñas de Portas para os seus desprazamentos hacia Tivo. Tamén debe terse en conta que co futuro paso a nivel que se vai construir en Salaceda, é moi previsible que aumente o tráfico sobre a pontella.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego reclama do Concello de Portas que realice as xestións oportunas frente do Concello de Caldas de Reis para que se leve a cabo a reparación urxente da pontella.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción dos seguintes
ACORDOS

1. Reclamar do Concello de Caldas de Reis a reparación da pontella.
2. Informar a Augas de Galicia do estado de conservación da pontella.