28/02/2009

Aprobadas 3 mocións do BNG de Portas

No pleno ordinario de 27 de marzo aprobáronse por unanimidade as 3 mocións que presentou o BNG de Portas.
O Bloque é o único grupo municipal que se está a comportar con responsabilidade, presentando iniciativas e defendendo os intereses dos veciños e veciñas, para lograr que se melloren os servizos que o concello presta aos cidadáns.
1. Moción do BNG para a reparación urxente e reforma do pavillón de Romai. Durante o pleno, quedou demostrada a absoluta deixadez do PP que durante máis de 19 anos gobernando o concello de Portas, e nos 14 últimos anos en que o alcalde Roberto Vázquez tamén é membro da directiva da Comunidade de Montes de Romai non se fixo ningún tipo de actuación no pavillón, que se atopa en estado de abandono absoluto. Grazas á presión que o BNG exerceu logrouse aprobar a súa reforma e reparación urxente, sen embargo, o grupo de goberno do PP negouse a establecer prazos nin asignación orzamentaria.
2. Moción do BNG sobre o aseguramento do suministro de auga para a traída municipal de Briallos. O grupo de goberno do PP do Concello de Portas non presentou ningunha alegación ao proxecto da Deputación de Pontevedra que pretende facer unha captación de auga no río Chaín a escasos metros da captación para a traída de auga de Briallos, demostrando abandonar os intereses dos veciños e veciñas de Briallos para someterse sumisamente aos intereses partidistas e quedar ben co presidente da Deputación. Coa presión que exerceu o BNG de Portas, o grupo de goberno veuse obrigado a esixir da Deputación e de Augas de Galicia o mantemento do caudal necesario para o consumo da parroquia de Briallos.
3. Moción do BNG para a reparación da pontella de Salaceda a Tivo. Esta pontella sobre o río Chaín está moi deteriorada polo paso de camións e as enchentas do último inverno. Foi o BNG de Portas quen logrou que o grupo de goberno do concello de Portas tomase as medidas necesarias para esixir ao Concello de Caldas de Reis a reparación da pontella.

26/02/2009

Asemblea Local de Portas

O sábado 28 de febreiro ás 20:30 h. celebrarase unha asemblea local no Teleclube de Romai.
Trataranse temas de política local e recollida de credenciais para as mesas electorais.
Rógase asistencia e puntualidade.

24/02/2009

Pleno Ordinario

O venres 27 de febreiro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación actas sesións anteriores.
2. Moción do BNG para a reparación urxente e reforma do pavillón de Romai.
3. Moción do BNG sobre o aseguramento do suministro de auga para a traída municipal de Briallos.
4. Moción do BNG para a reparación da pontella de Salaceda a Tivo.
5. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
6. Rogos e preguntas.

21/02/2009

O BNG presenta unha moción para a reparación da pontella de Salaceda a Tivo

Na pista que vai da Rapeira a Tivo (ou de Salaceda a Tivo, Arcos da Condesa) hai unha pontella sobre o río Chaín. Esta pontella está construída integramente en pedra, incluso a superficie de paso, que está feita cunhas lousas.
Dende hai meses, un dos pilares da ponte sufreu algún tipo de patoloxía que está a provocar o desprazamento das lousas do tableiro, ata o punto de que algunha sofre importantes afundimentos, que poñen en perigo a integridade da estrutura e polo tanto a seguridade dos usuarios.
A pontella pertence ao Concello de Caldas de Reis, pero é usada por moitos veciños e veciñas de Portas para os seus desprazamentos hacia Tivo. Tamén debe terse en conta que co futuro paso a nivel que se vai construir en Salaceda, é moi previsible que aumente o tráfico sobre a pontella.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego reclama do Concello de Portas que realice as xestións oportunas frente do Concello de Caldas de Reis para que se leve a cabo a reparación urxente da pontella.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción dos seguintes
ACORDOS

1. Reclamar do Concello de Caldas de Reis a reparación da pontella.
2. Informar a Augas de Galicia do estado de conservación da pontella.

20/02/2009

O PP fai campaña con cartos públicos

O alcalde de Portas ven de publicar un bando municipal para convocar a todos os veciños e veciñas a un acto o próximo domingo 22 de febreiro no auditorio da Azucreira coa presenza do presidente da Deputación de Pontevedra coa escusa de presentar o proxecto do tramo de estrada dende a Ponte Chaín ata Caldas, e anunciar o asfaltado da estrada vella da Ponte Chaín ata a Estación. Por suposto, a todos aqueles que asistan serviráselles un viño.

O BNG denuncia que este acto vulnera as leis electorais ao facerse coincidir coa campaña electoral, e considera que é un mitin electoral do Partido Popular pagado cos cartos de todos os veciños e veciñas de Portas.

A coincidencia do anuncio da realización dunhas obras de escasa importancia (e pertencentes ao Concello de Caldas de Reis) cunha campaña electoral non deixa der ser un dos moitos agravios que o PP está a exercer sobre a democracia.

Tamén hai que recordar que o BNG de Portas ten vetado o uso das instalacións do auditorio da Azucreira por orde do grupo de goberno do PP, sen embargo, non teñen problema en usalas para actos partidistas pagados con cartos públicos.
Quizáis habería que preguntarlle ao presidente da Deputación cando se vai rematar a estrada de Valiñas a A Goulla que leva en obras máis de 10 anos, e por que os gastos do viño non se empregan en arranxar os desperfectos que presenta a obra nos tramos xa executados, onde a auga se acumula en enormes charcos.

19/02/2009

Asemblea Local de Portas

O venres 20 de febreiro ás 20:30 h. celebrarase unha asemblea local no Teleclube de Romai.
Trataranse temas de política local e preparación para as vindeiras eleccións autonómicas.
Rógase puntualidade.

Anxo Quintana e o BNG, garantía de máis avances para Portas

Durante a última lexislatura do goberno galego o BNG, encabezado por Anxo Quintana, puxo en marcha políticas transformadoras de cambio real, ao servizo das maiorías sociais, mudando de xeito definito e imparable a forma de entender a política e a relación cos cidadáns.
Xa ninguén pode poñer en dúbida o compromiso do Bloque con Portas. Porque os concellos rurais tamén temos dereito a dispór de servizos de calidade, a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, dirixida por Anxo Quintana, financiou e creou en Portas unha Galescola e un Centro de Día, sen importar a cor política do goberno local.
Unha ansiada Galescola para que os nenos e nenas de 0 a 3 anos reciban un servizo de atención nunha rede galega, pública e de calidade, favorecendo a conciliación da vida laboral e familiar dos pais e nais.
Un Centro de Día onde os nosos maiores dependentes poidan recibir unha atención terapéutica profesional, manténdose no seu contorno habitual e preto das súas familias, que reducen ás súas cargas.
Tamén outras consellarías de competencia do BNG, como Medio Rural, Innovación e Industria ou Cultura e Deporte realizaron millonarios investimentos en Portas: construción de estradas, saneamento, limpeza e xestión dos montes, construción e rehabilitación de centros culturais, produción cultural, promoción de festas populares,…

Mentres, o PP local adícase a boicotear as actuacións da Xunta, en contra dos intereses dos veciños e veciñas de Portas, con tal de gañar postos dentro do seu propio partido, antepoñendo os seus intereses persoais aos colectivos.
Estrada de San Xoán a Outeiro.

Centro cultural "Domingo Fontán".

14/02/2009

O BNG esixe a reparación urxente e reforma do pavillón de Romai

O pavillón de Romai foi construído con cartos da Comunidade de Montes e co traballo de balde de moitos veciños e veciñas da parroquia, e a día de hoxe, atópase nun estado de abandono absoluto:
- o tellado está furado por numerosos puntos que provocan a inundación da pista cada vez que chove,
- as cerchas da cuberta están oxidadas,
- as paredes presentan numerosas fendas abertas,
- os vestiarios atópanse cheos de escombros e non teñen suministro de auga,
- as ventás están rotas ou sen cristais e a maleza entra por elas,
- a maioría dos focos de iluminación están rotos e fundidos,
- as canastras e porterías están rotas.
Dende a súa inauguración a única inversión que o Concello de Portas fixo no pavillón de Romai foi a colocación dun cartel rotulado en castelán informando de que as instalacións son municipais.
Na moción que o Bloque Nacionalista Galego presentou o 22 de decembro de 2008 con relación ás obras a incluir no fondo estatal de investimento local solicitou no punto 2 a “reparación do pavillón de Romai”. Sen embargo, o grupo de goberno do Concello de Portas non considerou esta moción polo que se perdeu unha grande oportunidade para a reparación destas instalacións.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego reclama do Concello de Portas que asuma de forma urxente a reparación do pavillón de Romai para garantir a seguridade dos seus usuarios e permitir o uso das instalacións con normalidade independentemente dos axentes atmosféricos externos. Tamén son necesarias algunhas reformas para dotar as instalacións dunha adecuada funcionalidade.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción dos seguintes

ACORDOS

1. Reparación urxente da cuberta do pavillón coa sustitución das planchas de fibrocemento rotas ou furadas, e pintado da estrutura metálica.
2. Reparación das fendas nas paredes de cerramento.
3. Colocación nos aleiros do tellado de canaletas de recollida das augas de choiva para evitar que deterioren as paredes de cerramento.
4. Reforma dos vestiarios co alicatado do chan e paredes, a colocación de ventás e o suministro de auga quente sanitaria.
5. Rehabilitación da instalación eléctrica e sustitución dos focos avariados.
6. Instalación de novas porterías e canastras.

O BNG esixe o aseguramento do suministro de auga para a traída municipal de Briallos

A Deputación de Pontevedra presentou un proxecto de captación de auga no río Chaín para o abastecemento do polígono industrial de Barro-Meis. Esta captación farase a escasa distancia augas arriba da toma para o abastecemento da parroquia de Briallos.
Segundo os datos que constan no proxecto técnico elaborado pola Deputación de Pontevedra será dificilmente compatible o abastecemento do polígono industrial co mantemento do caudal mínimo ecolóxico para o río Chaín. Tendo en conta que a moi pouca distancia se atopa a estación de bombeo de auga para a traída municipal da parroquia de Briallos, é moi probable que na época estival o caudal sexa insuficiente para o abastecemento de auga en Briallos.
O grupo de goberno do Concello de Portas non presentou ningunha alegación ao proxecto de captación de auga para o polígono industrial de Barro-Meis esquecéndose da súa obriga de defender os intereses dos veciños e veciñas de Briallos.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego reclama do Concello de Portas que garanta o suministro de auga para consumo doméstico na parroquia de Briallos, e que tome todas as medidas necesarias para asegurar este abastecemento diante da Deputación de Pontevedra e o organismo público de Augas de Galicia.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción dos seguintes
ACORDOS

1. Esixir á Deputación de Pontevedra que a captación de auga para o polígono industrial de Barro-Meis manteña o caudal mínimo necesario para o abastecemento doméstico da parroquia de Briallos máis o caudal ecolóxico do río Chaín.
2. Esixir a Augas de Galicia que regule o uso das augas do río Chaín dando prioridade ao consumo doméstico fronte ao consumo industrial, garantindo o suministro á parroquia de Briallos.
3. Realización das obras necesarias na estación de bombeo da traída municipal de augas en Briallos para evitar a interrupción do suministro por mor do atasco da captación por axentes vexetais ou animais.

Mitin do BNG no Concello de Portas

Con valentía, sen ataduras. Queremos máis!

VENRES, 13 de febreiro ás 21:00 h. interviñeron:

ARTURO FONTÁN
Concelleiro do Grupo Municipal do BNG de Portas

XAVIER LOUREIRO
Voceiro do Grupo Municipal do BNG de Portas

GONZALO CONSTENLA
Delegado provincial da Consellaría do Medio Rural

IRIA ABOI
Candidata pola provincia de Pontevedra
Secretaria Xeral de Galiza Nova

Lugar: Teleclube de Romai
Hora: 9 da noite (21:00 h)
A túa forza move este país. Queremos máis!

11/02/2009

Apagón informativo no Concello de Portas

O alcalde de Portas non convoca plenos ordinarios dente hai 3 meses e medio

O Pleno da corporación leva sen reunirse en sesión ordinaria dende o pasado 31 de outubro de 2008. O alcalde nin convocou un pleno ordinario en decembro, incumprindo os acordos plenarios que o propio grupo de goberno do Partido Popular impuxera coa súa maioría absoluta, nin tampouco dende entón. A lei de Bases de Réxime Local obriga a que o Pleno se reúna en sesión ordinaria a lo menos unha vez cada tres meses.
Tampouco se proporcionan copias das actas das sesións da Xunta de Goberno dende a mesma data, aínda que a lei di que se deben entregar en menos de 10 días dende a súa celebración.
Un mes despois de que a Xunta de Goberno aprobase un Plan de Investimento con cargo ao Fondo Estatal de Investimento Local por valor de máis de medio millón de euros, os concelleiros do BNG aínda non foron informados.
A situación de indefensión dos concelleiros do BNG de Portas é absoluta. Ademáis de que non se convocan plenos ordinarios, as súas preguntas nos anteriores plenos non foron respondidas polo grupo de goberno do Partido Popular nin oralmente nin por escrito.
O apagón informativo no Concello de Portas non é causa dos temporais deste inverno, senón dunha estratexia política do Partido Popular para impedir a función de control e fiscalización da oposición.

Portas vive nunha ditadura democrática.

O Bloque Nacionalista Galego de Portas esixe a convocatoria dun pleno ordinario inmediato, a entrega de copias das actas das sesións da Xunta de Goberno e a resposta por escrito das preguntas formuladas nos plenos pasados.

09/02/2009

Asemblea Local de Portas

O xoves 12 de febreiro ás 20:30 h. celebrarase unha asemblea local no Teleclube de Romai.
Trataranse temas de política local e preparación para as vindeiras eleccións autonómicas e o mitin do día seguinte.
Rógase puntualidade.

08/02/2009

Cea-Xuntanza da militancia e simpatizantes do Bloque de Portas

O sábado 7 de febreiro de 2009 celebrouse no Restaurante Sete Arcos de Godos unha cea-xuntanza á que estaba invitada toda a militancia, simpatizantes e amigos do Bloque de Portas.

Porque non todo é traballar, tamén hai que xuntarnos para divertirse un pouco.

Houbo entrantes, laconada e postre.

05/02/2009

O PP quere entorpecer o mitin do BNG en Portas

AO BNG NON SE LLE PERMITE EMPREGAR A CASA DE CULTURA NIN O AUDITORIO DA AZUCREIRA DE PORTAS

O venres 13 de febreiro ás 20:30 horas, o BNG ten previsto realizar un mitin en Portas, dentro da campaña electoral para as vindeiras eleccións ao Parlamento de Galiza. Presentará Arturo Fontán (concelleiro de Portas) e intervirán: Xavier Loureiro (voceiro do BNG de Portas), Gonzalo Constenla (delegado provincial de Medio Rural) e Iria Aboi (candidata por Pontevedra e Secretaria Xeral de Galiza Nova).
Celebrarase no Teleclube de Romai porque o grupo de goberno do concello de Portas do Partido Popular non permiten o uso da Casa de Cultura nin o Auditorio da Azucreira, impoñendo para a realización de actos de campaña electoral en Portas o local da antiga Escola de Nenas de San Xoán, que é un local totalmente inadecuado e impropio.
Nas campañas máis recentes, eleccións municipais do 2007 e eleccións xerais do 2008, demostrouse que o aforo do local da antiga Escola de Nenas de San Xoán é absolutamente insuficiente para a afluencia aos actos do BNG. Os veciños e veciñas tiveron que sufrir as apreturas do local sen poder sentarse ao non haber asentos para todos. A situación agrávase na época invernal, pois o local carece de calefacción e sofre humidades e goteiras, ao faltar a cumbreira do tellado dende hai dous anos.
Mentres tanto, a Casa de Cultura e o Auditorio da Azucreira, que son as dúas mellores instalacións do Concello, permanencen valeiros e inactivos durante case todo o ano.
Dado que o Partido Popular historicamente non celebra mitins electorais en Portas, non precisa de local e cede para os demáis os peores espazos coa única pretensión de boicotear os actos políticos do BNG.

O Bloque Nacionalista Galego considera que a imposición por parte do grupo de goberno de Portas do Partido Popular dun local inadecuado e impropio para a celebración dos mitins, enmárcase nunha estratexia para limitar a nosa acción política, habendo no concello locais sen uso moito máis axeitados.