29/08/2017

Pleno Extraordinario

O venres 1 de setembro de 2017 ás 20:30 h. celebrarase un pleno extraordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación da acta da sesión ordinaria do 30/06/2017.
 2. Recurso de impugnación do grupo BNG-AA de Portas contra o acordo do pleno do concello de data 30/06/2017, sobre declaración de urxencia da inclusión na orde do día dun punto sobre a concentración parcelaria de Briallos.
 3. Ratificación da resolución da alcaldía referente aos programas integrados de emprego "Máis Emprego II".
 4. Ratificación da resolución da alcaldía referente ao proxecto de prevención de condutas adictivas no eido local 2017-2019.
 5. Festivos locais 2018.
 6. Nomeamento xuíz de paz titular e substituto.
 7. Moción presentada polo grupo municipal BNG-Asembleas Abertas pola biodiversidade fronte á eucaliptización.
 8. Moción presentada polo grupo municipal BNG-Asembleas Abertas en demanda da cobertura das baixas e vacacións do persoal sanitario do centro de saúde de Portas.
 9. Dación de conta dos decretos e resolucións da alcaldía.
 10. Informes da presidencia.
 11. Plan Concellos 2017 - Solicitudes e resolucións.
 12. Informe período medio de pago 2T - 2017.
 13. Rogos e preguntas.