28/08/2012

Pleno Extraordinario

O venres 31 de agosto ás 15:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Condena de Roberto Vázquez Souto por fraude fiscal e falsidade documental.
2. Moción contra as recentes medidas económicas e reforma do réxime local do goberno central.

Pleno ordinario

O venres 31 de agosto ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Escrito grupo Partido Popular do concello.
3. Orzamento municipal 2012.
4. Aprobación conta xeral exercizo 2011.
5. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
6. Rogos e preguntas.