21/12/2011

Pleno Extraordinario


O venres 23 de decembro ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Proxecto de rehabilitación do pavillón de deportes de Romai (Portas).
3. Expediente de obra de urbanización en Castro e San Roque, Briallos (Portas). Clave OH536950.
4. Reclamación presentada por don Francisco Feixó Oubiña en representación das veciñas e veciños de Portas contra a aprobación das ordenanzas fiscais reguladoras das taxas e impostos municipais aprobadas no pleno do 7 de outubro de 2011.
5. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa para prestación do servizo de abastecemento de auga presentada polo BNG de Portas.
6. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos presentada polo BNG de Portas.
7. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de sumidoiros presentada polo BNG de Portas.
8. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica presentada polo BNG de Portas.
9. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por apertura de establecementos presentada polo BNG de Portas.
10. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de utilización das instalacións deportivas municipais presentada polo BNG de Portas.
11. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas e servizos urbanísticos presentada polo BNG de Portas.
12. Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de expedición de documentos administrativos.