14/05/2009

Asemblea local de Portas

O venres 15 de maio ás 21:00 h. celebrarase unha asemblea local no Teleclube de Romai. Trataranse temas de política local e relativos ás Eleccións Europeas do 7 de xuño.
Rógase asistencia e puntualidade.

O BNG presenta unha moción para aprobar unhas bases reguladoras de subvencións no concello de Portas

O BNG denuncia a discrecionalidade das subvencións
O grupo de goberno do Partido Popular do Concello de Portas concede discrecionalmente subvencións, o que vulgarmente se coñece como "concesión a dedo", sen ningún tipo de fiscalización e control por parte da oposición. Non se cumpren os principios básicos de publicidade, obxectividade, libre concorrencia, igualdade, transparencia e non discriminación na xestión de subvencións, tal como dispón a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
O Concello de Portas non dispón, con carácter previo ao outorgamento de subvencións, de normas que establezan as bases reguladoras de concesión, non motiva os acordos de concesión de subvencións, e tampouco cumpre a obriga de esixir a xustificación, pola entidade beneficiaria, da aplicación dos fondos recibidos.
Estas afirmacións, xa expresadas polo Consello de Contas de Galicia nun “Informe de fiscalización do Concello de Portas” de data xullo de 2006, seguen estando igualmente vixentes a día de hoxe.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego reclama do Concello de Portas que cumpra a lei xeral de subvencións, evitando a concesión discrecional, irregular e non motivada de subvencións, e solicita a elaboración de ordenanzas municipais específicas de subvencións para:
- Asociacións culturais e deportivas,
- Comisións de festas e outras entidades sen ánimo de lucro.