04/10/2015

Transcorridos máis de 100 días de lexislatura o BNG-Asembleas Abertas presenta as catro primeiras mocións para ser debatidas en pleno

O pasado luns 21 de setembro cumpríronse 100 días dende a investidura do novo alcalde. Transcorrido este prazo prudencial que o grupo do BNG-Asembleas Abertas decidiu conceder de marxe para a adaptación do novo goberno á súa nova situación, procedemos a presentar as catro primeiras mocións da lexislatura (presentadas no rexistro do concello o sábado 3 de outubro).

1. Primeira moción: "Situación do concello no inicio da actual lexislatura".
Consideramos necesario ter unha "foto fixa" da situación económica, material e de persoal no inicio de lexislatura.
2. Segunda moción: "Contra da colaboración do concello en espectáculos sexistas".
En relación ao espectáculo sexista denominado eufemisticamente como "lavado de motos" que tivo lugar da "VII Concentración Mototurística Portas 2015", con pleno coñecemento do alcalde e do grupo de goberno, o BNG-Asembleas Abertas cualifícao de lamentable, sexista, machista e retrógrado, e por elo considera que o goberno municipal debe presentar desculpas públicas e no futuro negar calquera tipo de colaboración con asociacións, organizacións ou persoas que organicen, fomenten, faciliten ou consintan espectáculos sexistas.


3. Terceira moción: "Demandar un local de reunión para os grupos políticos na casa do concello".
Consideramos que ao igual que PP e VUP dispoñen de locais de reunión na casa do concello, tamén o debe ter o BNG-Asembleas Abertas.


4. Cuarta moción: "Ubicar o grupo municipal do BNG-Asembleas Abertas na esquerda do salón de plenos".
Consideramos que para facilitar a identificación dos diferentes grupos polo público, o grupo BNG-Asembleas Abertas debe ocupar o lugar esquerdo do Salón de Sesións (dende o punto de vista do público).