27/08/2009

Pleno Extraordinario

O luns 31 de agosto ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación orzamento 2009.

26/08/2009

Pleno Ordinario

O venres 28 de agosto ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación actas sesións anteriores.
2. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
3. Rogos e preguntas.

O Alcalde negouse a incluir na orde do día 3 mocións presentadas en tempo e forma polo grupo municipal do BNG, para tratar de:
1. Reclamación da gratuidade dos libros de texto na ensinanza obrigatoria.
2. Defensa do Hospital Único para a área sanitaria norte de Pontevedra.
3. Reclamación dun local de reunión para o grupo municipal do BNG.

O BNG de Portas presenta unha moción reclamando un local de reunión para o grupo municipal

O Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (RD 2568/1986, de 28/11/1986), di no seu artigo 27:
“Na medida das posibilidades funcionais da organización administrativa da entidade local, os diversos grupos políticos disporán na sede da mesma dun despacho ou local para reunirse de maneira independente e recibir visitas de cidadáns, e o Presidente ou o membro da Corporación responsable da área de réxime interior porá á súa disposición unha infraestrutura mínima de medios materiais e persoais”.
O grupo municipal do BNG de Portas ven demandando insistentemente dende a súa toma de posesión dun local de reunión, que de cumprimento do regulamento anteriormente mencionado, sen embargo, a día de hoxe segue carecendo de tal lugar.
Ben diferente é o trato dispensado ao grupo de goberno do Partido Popular, que usa as instalacións e os medios materiais do Concello ao seu antollo para fins partidistas.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego reclama do Alcalde do Concello de Portas que adopte as medidas necesarias para asignar un local de reunión ao grupo do BNG, que dispoña dunha infraestrutura mínima de medios materiais e persoais.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción do seguinte

ACORDO

Instar ao Alcalde de Portas a que cumpra coa súa obriga de asignar con efectos inmediatos un local de reunión ao grupo municipal do BNG de Portas, que dispoña dunha infraestrutura mínima de medios materiais e persoais.

25/08/2009

O BNG de Portas presenta unha moción en defensa do Hospital Único para a área sanitaria norte de Pontevedra

Un dos piares nos que se asenta a igualdade e a xustiza social é a sanidade pública. Un dereito fundamental que debe estar garantido para a totalidade da poboación en igualdade de condicións. O nivel de prestacións e servizos da sanidade pública é un dos indicadores principais de calidade de vida dunha sociedade.
Os colectivos sociais, e a sociedade no seu conxunto, levan moitos anos traballando no camiño da mellora das prestacións e servizos sanitarios da área sanitaria norte de Pontevedra. O obxectivo destes anos de traballo coas distintas administracións e de reivindicacións sociais tiveron sempre como horizonte mellorar a calidade da sanidade pública na nosa área funcional.
Un eixo prioritario na actuación dos colectivos sociais sempre foi acadar a construción e posta en servizo dun Hospital Único de referencia, que preste a totalidade dos servizos acordes coas necesidades sanitarias da área.
Os colectivos sociais que traballan pola defensa e mellora da sanidade pública sempre esixiron, e seguen a facelo, compromisos concretos e prazos para a execución deste Hospital: un hospital completo, con todos os servizos, e cunha capacidade adaptada ás necesidades da poboación da área sanitaria norte de Pontevedra.
O recente anuncio do Presidente da Xunta de Galicia e da Conselleira de Sanidade de paralizar a construción do Hospital Único en Montecelo supón o anuncio da renuncia por parte do goberno galego á construción deste equipamento sanitario. As declaracións públicas dos responsábeis do goberno galego amosan con clareza a súa falta de compromiso claro coa sanidade pública na área de Pontevedra: renuncia ao proxecto que está en marcha, aposta polo financiamento privado dos equipamentos sanitarios, presentar como alternativa unha idea de hospital de 300 camas, etc.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción dos seguintes
ACORDOS
1. Esixir á Xunta de Galicia a construción do Hospital Único da área sanitaria norte de Pontevedra, un equipamento que contará cun mínimo de 800 camas dende a súa entra da en servizo.
2. Reclamar do goberno galego a ampliación da carteira de servizos da área sanitaria de acordo coas necesidades sanitarias da mesma.
3. Esixir da Xunta de Galicia o compromiso do financiamento e xestión 100% público deste Hospital.Garantir por parte do goberno galego os compromisos orzamentarios, de xestión e de execución que non supoñan nin máis atrasos nin máis atrancos na construción do hospital.

24/08/2009

O BNG de Portas presenta unha moción reclamando a gratuidade dos libros de texto

As nais e os pais do alumnado levan décadas loitando por unha mesma causa: que os libros de texto escolares sexan gratuítos para as familias con fillos e fillas matriculados en colexios públicos e concertados. Se como di a Constitución española no seu artigo 27.4 o "ensino básico é obrigatorio e gratuíto", os manuais de texto que o alumnado necesita para seguir o curso tamén deberían selo. Tal e como está configurado o sistema educativo, o libro é aínda un elemento imprescindíbel que as familias están obrigadas a adquirir cada comezo de curso. En realidade, ao esixir este esforzo económico non se cumpre co precepto constitucional, nin se garante a igualdade de oportunidades de todos e todas á educación.
Por Orde de 6 de xuño de 2003 (Diario Oficial de Galiza do 12 de xuño), convocouse o programa de gratuidade de libros de texto nos centros de ensino sostidos con fondos públicos para os niveis obrigatorios e gratuítos, e estabelecéronse as súas normas de organización e funcionamento como un servizo fundamental á sociedade por parte dos poderes públicos, como servizo de préstamos que favorece a igualdade de oportunidades entre o alumnado e inculca valores de solidariedade, conservación do material para a súa reutilización por outras persoas e coidado do ben colectivo.
No curso 2009-2010 dase un paso atrás, cunha obsesión da actual Consellaría de Educación de desmantelar os logros conseguidos en etapas anteriores argumentando que non adoptara aínda medidas concretas sobre o programa impulsado polo goberno anterior con presenza do BNG.
Rexeitamos que unha das primeiras medidas que pon en marcha o goberno do PP sexa a de apoiar os recortes sociais. Desde o BNG, queremos lembrar, que a día de hoxe hai en Galiza 82.000 familias agardando que a Consellaría de Educación defina a súa política en materia educativa, porque aínda non saben que vai pasar cos libros de texto no vindeiro curso académico e qué vai pasar co programa de gratuidade dos libros de texto.
Consideramos inaceptábel a supresión da gratuidade universal dos libros de texto, anunciada polo conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, na sesión do Consello Escolar de Galiza do 18 de xuño, admitidas tamén polo presidente da Xunta de Galiza. Esta proposta de recorte, xunto con outras que a Consellaría de Educación está levando adiante nestes primeiros meses do seu mandato, supón unha medida regresiva que atenta ao carácter público e gratuíto do ensino, e evidencia unha vez máis a política neglixente que este goberno está a levar a cabo.
Esta medida non pode ser a resposta do Goberno aos problemas económicos na actual situación, tal e como argumentou o conselleiro. De feito, nun contexto económico precario, o Goberno debe manter a gratuidade dos libros de texto para favorecer a economía das familias, e non usar a crise como pretexto para artellar discrecionalmente calquera tipo de política, mesmo aquelas que supoñen un ataque frontal ás garantías fundamentais polas que o Goberno debe velar. Esta política supón un paso atrás no plano educativo e social.
A tres meses da toma de posesión non sabe qué política educativa vai empregar, finalizando o curso cun total desconcerto e desconfianza por parte das familias.
É curiosa a maneira de entender a responsabilidade deste novo goberno que, por unha banda, realiza unha absurda enquisa ás nais e aos pais sobre a lingua na que queren os contidos dos libros de texto e, pola outra, toma despoticamente a decisión de eliminar a gratuidade dos mesmos.
Finalmente, debemos recordar que o sistema creado polo anterior goberno da Xunta de Galiza introducía a solidariedade de compartir os libros, e que existen 82.000 familias agardando unha decisión.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción do seguinte

ACORDO

Instar á Xunta de Galiza a garantir a gratuidade dos libros de texto e do material curricular no vindeiro curso académico.

12/08/2009

Asemblea local de Portas

O venres 14 de agosto ás 22:00 h. celebrarase unha asemblea local no Teleclube de Romai.
Trataranse temas de política local.
Rógase asistencia e puntualidade.