26/08/2009

O BNG de Portas presenta unha moción reclamando un local de reunión para o grupo municipal

O Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (RD 2568/1986, de 28/11/1986), di no seu artigo 27:
“Na medida das posibilidades funcionais da organización administrativa da entidade local, os diversos grupos políticos disporán na sede da mesma dun despacho ou local para reunirse de maneira independente e recibir visitas de cidadáns, e o Presidente ou o membro da Corporación responsable da área de réxime interior porá á súa disposición unha infraestrutura mínima de medios materiais e persoais”.
O grupo municipal do BNG de Portas ven demandando insistentemente dende a súa toma de posesión dun local de reunión, que de cumprimento do regulamento anteriormente mencionado, sen embargo, a día de hoxe segue carecendo de tal lugar.
Ben diferente é o trato dispensado ao grupo de goberno do Partido Popular, que usa as instalacións e os medios materiais do Concello ao seu antollo para fins partidistas.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego reclama do Alcalde do Concello de Portas que adopte as medidas necesarias para asignar un local de reunión ao grupo do BNG, que dispoña dunha infraestrutura mínima de medios materiais e persoais.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción do seguinte

ACORDO

Instar ao Alcalde de Portas a que cumpra coa súa obriga de asignar con efectos inmediatos un local de reunión ao grupo municipal do BNG de Portas, que dispoña dunha infraestrutura mínima de medios materiais e persoais.

Ningún comentario: