25/10/2016

Pleno Ordinario

O venres 28 de outubro de 2016 ás 19:30 h. celebrarase un pleno ordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación da acta da sesión ordinaria de 23/06/2016.
  2. Aprobación da acta da sesión extraordinaria de 07/07/2016.
  3. Aprobación da acta da sesión extraordinaria de 29/08/2016.
  4. Adhesión ao convenio subscrito entre axencia estatal de administración tributaria e a federación española de municipios e provincias en materia de subministro de carácter tributario.
  5. Mocións:
    1. Moción presentada polo Grupo Municipal BNG-Asembleas Abertas sobre Corrección das Bases Reguladoras do procedemento de concesión de axudas municipais ao apoio ao estudo para o curso 2016-2017 para familias con dificultades económicas.
  6. Dación de conta dos Decretos e Resolucións de Alcaldía.
  7. Informes da Presidencia.
  8. Rogos e preguntas.