20/12/2016

Pleno Extraordinario

O venres 23 de decembro de 2016 ás 19:30 h. celebrarase un pleno extraordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación da acta da sesión ordinaria de 28/10/2016.
 2. Adhesión ao servizo de cesión de datos para as administracións públicas da tesourería xeral da seguridade social.
 3. Reclamación en materia de cantidade (indemnización de responsabilidade civil derivada de accidente de traballo) de Mónica Ferro Goldar.
 4. Delegación na Deputación Provincial de Pontevedra - ORAL, das facultades de xestión, inspección, liquidación, recadación e revisión relativo ao imposto sobre vehículos de tracción mecánica (alta ITVM).
 5. Aprobación e establecemento de ordenanza fiscal reguladora prezo público por actividades culturais.
 6. Mocións.
  1. Moción presentada polo Grupo Municipal BNG-Asembleas Abertas sobre xustificación do emprego de procedementos negociados sen publicidade.
  2. Moción presentada polo Grupo Municipal BNG-Asembleas Abertas sobre remisión de Decretos da Alcaldía á Oposición no prazo de 10 días dende a súa sinatura.
 7. Dación de conta dos Decretos e Resolucións de Alcaldía.
 8. Informes da Presidencia.
 9. Rogos e preguntas.