21/04/2009

Pleno Ordinario

O venres 24 de abril ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación actas sesións anteriores.
2. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
3. Rogos e preguntas.
O Alcalde négase a incluir na orde do día tres mocións que o grupo municipal do BNG presentou en tempo e forma. Non ten ningunha intención de debater ideas coa oposición, de modo que baleira de contido os plenos ordinarios. Ademais, négase sistematicamente a responder as preguntas plenarias do Bloque, polo que os Plenos da Corporación transfórmanse en meros actos administrativos para xustificar que os concelleiros do Partido Popular cobren 60 euros por asistencia, que non se alonga máis de 5 minutos.

O BNG reclama nunha moción a reparación urxente da cuberta do lavadoiro de Romai Vello

O grupo de goberno do PP non defende o patrimonio do Concello de Portas

No lugar de Romai Vello, parroquia de Romai, hai un lavadoiro cuberto por un tellado de placa soportado por catro vigas prefabricadas de formigón pretensado, que á súa vez descansan sobre catro piares de formigón armado.
Este tipo de vigas prefabricadas están deseñadas para formar parte de forxados unidireccionais de edificacións, e non para soportar grandes cargas, como sucede no caso da cuberta do lavadoiro de Romai Vello.
Esta inadecuada utilización das vigas prefabricadas provocou a súa rotura por cortante nas proximidades dos apoios cos piares. Para evitar o derrube da construción os veciños tuveron que colocar dous puntais metálicos temporais.
Esta situación de apontoamento, que debería ser só provisional, estase a converter pola inacción do grupo de goberno municipal do Partido Popular nunha situación perigosa e sen perspectivas de arranxo a curto prazo.
O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego reclama do Concello de Portas que realice as xestións oportunas para reparar de forma urxente a estrutura de cuberta do lavadoiro de Romai Vello.