30/10/2009

Solicitude de Pleno Extraordinario

O venres 30 de outubro o BNG xunto co grupo mixto de Portas presentaron unha solicitude de Pleno Extraordinario para solicitar a dimisión do Alcalde, ademais de incluir a discusión de varias mocións que o grupo de goberno do Partido Popular se nega a debater nos plenos ordianarios a pesares de ser presentados en tempo e forma.
As iniciativas que se debaterán serán:
(A) Procesos xudiciais abertos contra a Alcalde de Portas
(B) Fondo estatal de inversión local 2009
(C) Programa de inundacións
(D) Certificación da secretaria municipal
(E) Enlace entre a estrada PO-8004 (Caldas-Vilanoviña) e o corredor Pontevedra-Vilagarcía

(A) PROCESOS XUDICIAIS ABERTOS CONTRA O ALCALDE DE PORTAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente, o Alcalde de Portas está imputado en gravísimos delitos, tanto no ámbito persoal por fraude á facenda pública, como na súa ostentación de cargo público por negociacións prohibidas aos funcionarios.
Tamén hai que ter en conta outras moitas denuncias de particulares interpostas contra o rexedor de Portas nos xulgados polas súas actuacións dende o goberno local. Denuncias que, pola lentitude da xustiza, están sen resolver a día de hoxe, o que lle permite ir capeando a tempestade.
Tampouco hai que esquecer multas que a Delegación do Goberno lle impuxo ao Alcalde por infrinxir a lei que prometeu cumprir cando tomou posesión do seu cargo. Multas que teremos que pagar do noso peto todos os veciños e veciñas de Portas, así como as cargas das defensas legais.
Cada día que o Alcalde segue no seu posto acrecenta o dano sobre este pequeno Concello, avergonzando ás súas veciñas e veciños, que non se merecen tal trato.

Os grupos municipais do Bloque Nacionalista Galego e do PSdeG-PSOE reclaman a dimisión do Alcalde de Portas, Roberto Vázquez Souto.

É por todo isto que propomos ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción do seguinte ACORDO

1. Reprobación do Alcalde de Portas, Roberto Vázquez Souto.

(B) FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL 2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con cargo ao Fondo para Entidades Locais e o Fondo Especial para a Dinamización da Economía e o Emprego, durante o ano 2009 o Concello de Portas realizou e está a realizar unha serie de obras.
Os grupos da oposición foron totalmente ignorados durante todo o proceso de proposta de proxectos, tramitación, licitación, execución, certificación e xustificación dos traballos, demostrando unha vez máis o talante antidemocrático do goberno municipal.

Os grupos municipais do Bloque Nacionalista Galego e do PSdeG-PSOE reclaman o seu dereito a fiscalizar a acción do goberno municipal, polo que esixen ter acceso aos expedientes completos das obras executadas (ou en proceso de execución) con cargo ao Fondo para Entidades Locais e o Fondo Especial para a Dinamización da Economía e o Emprego.

É por todo isto que propomos ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción do seguinte ACORDO

2. Proporcionar a cada un dos grupos políticos municipais unha copia completa dos expedientes de tramitación das obras financiadas con cargo ao Fondo para Entidades Locais e o Fondo Especial para a Dinamización da Economía e o Emprego, ou no seu defecto, permitir con carácter inmediato que os membros da corporación teñan libre acceso a ditos expedientes completos.
(C) PROGRAMA DE INUNDACIÓNS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para paliar os danos das riadas sufridas en novembro de 2006, o Ministerio de Administracións Públicas por medio da Dirección Xeral de Cooperación Local da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial concedeu subvencións para catro obras no Concello de Portas por valor de 244.664,02 euros (15/11/2007), condicionadas a unha inversión pola mesma cantidade do Concello de Portas. As obras son as seguintes:
Reparación de muro capela de S. Pedro (Lantaño)
Reparación de muro en Priorato (Briallos)
Reparación en muro en zona do río
Reparación en muro en pista Porto do Salto (Romai)

Os grupos da oposición foron totalmente ignorados durante todo o proceso de tramitación, licitación, execución, certificación e xustificación dos traballos, demostrando unha vez máis o talante antidemocrático do goberno municipal.

Os grupos municipais do Bloque Nacionalista Galego e do PSdeG-PSOE reclaman o seu dereito a fiscalizar a acción do goberno municipal, polo que esixen ter acceso aos expedientes completos das obras executadas (ou en proceso de execución) con cargo ao Programa de Inundacións.

É por todo isto que propomos ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción do seguinte ACORDO

3. Proporcionar a cada un dos grupos políticos municipais unha copia completa dos expedientes de tramitación das obras financiadas con cargo ao Programa de Inundacións, ou no seu defecto, permitir con carácter inmediato que os membros da corporación teñan libre acceso a ditos expedientes completos.
(D) CERTIFICACIÓN DA SECRETARIA MUNICIPAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Co obxecto da concentración parcelaria na parroquia de Romai, a Secretaría do Concello de Portas emitiu unha certificación, segundo a cal se atribúe ao Concello de Portas a propiedade da parcela nº 221-2 do polígono nº 7 (segundo plano parcelario da Concentración).
Por outra banda, o veciño Gerardo Fontán Martínez considera que este terreo é da súa propiedade, apoiándose no título de propiedade e no plano catastral (parcela catastral 1093 do polígono 29).
Debido á certificación antes mencionada, o predio está clasificado como “litixinoso” no proceso de concentración parcelaria.
O veciño afectado solicitou en data 15 de maio de 2008 unha copia desta certificación en escrito dirixido ao Alcalde de Portas. Non obtivo resposta.
Con data 15 de outubro de 2008, o mesmo veciño volveu a solicitar por escrito ao Alcalde unha copia da certificación, pero novamente non obtivo resultado. Tamén foron numerosas as ocasións en que se dirixiu oralmente á Secretaria municipal para demandar unha copia da certificación, en todas elas negóuselle a documentación requerida.
Sen entrar a valorar o contido e o sustento dos argumentos que deron lugar a emitir esta certificación, os asinantes desta moción consideran que é inaceptable que o Alcalde de Portas e a Secretaria municipal se neguen a proporcionar a un interesado directo unha copia dunha certificación emitida pola Secretaría Municipal.

É por todo isto que propomos ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción do seguinte ACORDO

4. Proporcionar unha copia da certificación emitida pola Secretaría municipal na que se fai referencia á propiedade municipal da parcela nº 221-2 do polígono nº 7 (plano parcelario da parroquia de Romai), tanto ao veciño que a demanda, Gerardo Fontán Martínez, como a cada un dos membros da corporación municipal.
(E) ENLACE ENTRE A ESTRADA PO-8004 (CALDAS-VILANOVIÑA) E O CORREDOR PONTEVEDRA-VILAGARCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por ser a estrada PO-8004 (Caldas-Vilanoviña) moi importante para o noso Concello e para os lindeiros, que soporta actualmente unha elevada intensidade de tráfico de vehículos que se dirixen do interior á costa e viceversa, é o caso do tránsito orixinado entre Caldas de Reis, Cuntis, Moraña, Campo Lameiro, A Estrada, Silleda, Lalín, Vila de Cruces, e a zona de Cambados, Vilagarcía, O Grove, Sanxenxo, Meaño, Ribadumia, véndose este tráfico incrementado exponencialmente nos meses de verán. Un enlace nesta estrada co corredor Pontevedra-Vilagarcía ten un especial interese para facilitar e axilizar o tráfico na zona e promover as posibilidades de desenvolvemento de Portas.
Por quedar Portas desfavorecido no pasado e saír prexudicado co paso da Autoestrada do Atlántico sen ter ningún acceso dende o municipio. Tamén por saír especialmente prexudicado coas obras do tren de velocidade alta Vigo-A Coruña, asemade sen ter ningunha vantaxe para o noso Concello, senón todo o contrario prexudicando a permeabilidade de tránsito. Deste xeito, este enlace que se propón, é de vital importancia para unha rápida incorporación á autoestrada AP-9 e para chegar a grandes núcleos de poboación moi importantes para nós como son Pontevedra, Vilagarcía, Vigo ou Santiago, sobre todo por razóns laborais, hospitalarias, económicas, financeiras, de comercio e mercado.
Porque en termos poboacionais, a non construción deste enlace deixaría a máis da metade da poboación do concello de Portas sen un servizo que a día de hoxe, é moi sinxelo de conseguir que se execute.
Por ser a estrada PO-8004, a principal vía de comunicación rodada, sobre todo das parroquias de Portas e Lantaño, eixo único e principal sobre o cal se apoia o desenvolvemento desta grande parte do Concello.

Os grupos municipais do Bloque Nacionalista Galego e do PSdeG-PSOE consideran que sería outro erro histórico e outra oportunidade perdida permitir que as grandes infraestruturas ocupen o territorio do noso concello pero sen poder servirse delas.

É por todo isto que propomos ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción dos seguintes ACORDOS

5. Demandar da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galiza a construción dun enlace entre a estrada PO-8004 (Caldas-Vilanoviña) e o corredor Pontevedra-Vilagarcía, que se prevé executar proximamente.
6. Instar ao grupo de goberno do Concello de Portas a facer as xestións oportunas para propoñer aos concellos de Caldas de Reis, Vilanova de Arousa e Meis a que se sumen á iniciativa de construción do mencionado enlace.

27/10/2009

Pleno Ordinario

O venres 30 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación actas sesións anteriores.
2. Delegación no ORAL do exercizo de accións administrativas e xudiciais derivadas da entrega a conta da participación nos tributos do estado do exercizo 2009.
3. Coñecemento das resolucións da Alcaldía.
4. Rogos e preguntas.
O Alcalde negouse a incluir na orde do día 5 mocións presentadas en tempo e forma polo grupo municipal do BNG, para tratar de:
1. Reclamación dun enlace entre a estrada PO-8004 (Caldas-Vilanoviña) e o corredor Pontevedra-Vilagarcía .
2. Solicitude de copia dunha Certificación da Secretaria Municipal que se nega a entregar.
3. Reclamación da gratuidade dos libros de texto na ensinanza obrigatoria.
4. Defensa do Hospital Único para a área sanitaria norte de Pontevedra.
5. Reclamación dun local de reunión para o grupo municipal do BNG.

24/10/2009

O BNG de Portas presenta unha moción para reclamar un enlace entre a estrada PO-8004 (Caldas-Vilanoviña) e o corredor Pontevedra-Vilagarcía

Por ser a estrada PO-8004 (Caldas-Vilanoviña) moi importante para o noso Concello e para os lindeiros, que soporta actualmente unha elevada intensidade de tráfico de vehículos que se dirixen do interior á costa e viceversa, é o caso do tránsito orixinado entre Caldas de Reis, Cuntis, Moraña, Campo Lameiro, A Estrada, Silleda, Lalín, Vila de Cruces, e a zona de Cambados, Vilagarcía, O Grove, Sanxenxo, Meaño, Ribadumia, véndose este tráfico incrementado exponencialmente nos meses de verán. Un enlace nesta estrada co corredor Pontevedra-Vilagarcía ten un especial interese para facilitar e axilizar o tráfico na zona e promover as posibilidades de desenvolvemento de Portas.

Por quedar Portas desfavorecido no pasado e saír prexudicado co paso da Autoestrada do Atlántico sen ter ningún acceso dende o municipio. Tamén por saír especialmente prexudicado coas obras do tren de velocidade alta Vigo-A Coruña, asemade sen ter ningunha vantaxe para o noso Concello, senón todo o contrario prexudicando a permeabilidade de tránsito. Deste xeito, este enlace que se propón, é de vital importancia para unha rápida incorporación á autoestrada AP-9 e para chegar a grandes núcleos poboacionais moi importantes para nós como son Pontevedra, Vilagarcía, Vigo ou Santiago, sobre todo por razóns laborais, hospitalarias, económicas, financeiras, de comercio e mercado.

Porque en termos poboacionais, a non construción deste enlace deixaría a máis da metade da poboación do concello de Portas sen un servizo que a día de hoxe, é moi sinxelo de conseguir que se execute.

Por ser a estrada PO-8004, a principal vía de comunicación rodada, sobre todo das parroquias de Portas e Lantaño, eixo único e principal sobre o cal se apoia o desenvolvemento desta grande parte do Concello.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego considera que sería outro erro histórico e outra oportunidade perdida permitir que as grandes infraestruturas ocupen o territorio do noso concello pero sen poder servirse delas.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción dos seguintes

ACORDOS
1. Instar ao Alcalde e o Concello de Portas a demandar da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galiza a construción dun enlace entre a estrada PO-8004 (Caldas-Vilanoviña) e o corredor Pontevedra-Vilagarcía, que se prevé executar proximamente.
2. Instar ao Alcalde e o Concello de Portas a facer as xestións oportunas para propoñer aos concellos de Caldas de Reis, Vilanova de Arousa e Meis a que se sumen á iniciativa de construción do mencionado enlace.

O BNG de Portas presenta unha moción esixindo copia dunha certificación da Secretaria Municipal

Co obxecto da concentración parcelaria na parroquia de Romai, a Secretaría do Concello de Portas emitiu unha certificación, segundo a cal se atribúe ao Concello de Portas a propiedade da parcela nº 221-2 do polígono nº 7 (segundo plano parcelario da Concentración).
Por outra banda, o veciño Gerardo Fontán Martínez considera que este terreo é da súa propiedade, apoiándose no título de propiedade e no plano catastral (parcela catastral 1093 do polígono 29).
Debido á certificación antes mencionada, o predio está clasificado como “litixinoso” no proceso de concentración parcelaria.
O veciño afectado solicitou en data 15 de maio de 2008 unha copia desta certificación en escrito dirixido ao Alcalde de Portas. Non obtivo resposta.
Con data 15 de outubro de 2008, o mesmo veciño volveu a solicitar por escrito ao Alcalde unha copia da certificación, pero novamente non obtivo resultado. Tamén foron numerosas as ocasións en que se dirixiu oralmente á Secretaria municipal para demandar unha copia da certificación, en todas elas negóuselle a documentación requerida.

Sen entrar a valorar o contido e o sustento dos argumentos que deron lugar a emitir esta certificación, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego considera que é inaceptable que o Alcalde de Portas e a Secretaria municipal se neguen a proporcionar a un interesado directo unha copia dunha certificación emitida pola Secretaría Municipal.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción do seguinte

ACORDO

Instar ao Alcalde de Portas a que proporcione unha copia da certificación emitida pola Secretaría municipal na que se fai referencia á propiedade municipal da parcela nº 221-2 do polígono nº 7 (plano parcelario da parroquia de Romai), tanto ao veciño que a demanda, Gerardo Fontán Martínez, como a cada un dos membros da corporación municipal.

23/10/2009

Xuizo ao alcalde de Portas por contratar as súas empresas dende o Concello

El fiscal pide inhabilitación para el regidor, acusado también de fraude a Hacienda
El alcalde de Portas, el popular Roberto Vázquez, se sentará en el banquillo acusado de utilizar a dos de sus empresas familiares, y a otra como intermediaria, para realizar trabajos en la escuela taller del ayuntamiento y para la recogida de basuras. Vázquez, regidor del municipio pontevedrés desde 1992, se enfrenta a dos años de inhabilitación en el cargo, multa de 9.000 euros y a las costas del proceso.
Una denuncia de la oposición desencadenó la investigación del juzgado número 1 de Caldas de Reis ante las contrataciones supuestamente ilegales autorizadas por el propio alcalde. La acusación del fiscal especial de delitos económicos, Augusto Santaló, concluye que la empresa Comercial Chandouteiro SL emitió hasta seis facturas que fueron abonadas por el ayuntamiento por trabajos en la escuela taller de Portas en 2000.
Esta sociedad tiene como únicos socios a Nuria, Sandra y Roberto Vázquez, hijos del acusado, y a su mujer, María Dolores Vázquez Ferreiro, que es la administradora única de la sociedad. La misma empresa llegó a presentar otras nueve facturas que finalmente fueron bloqueadas a raíz de las denuncias, sin que llegaran a ser aprobadas ni abonadas.
La Fiscalía también acusa al alcalde de Portas de utilizar la sociedad Comercial Vázquez Vázquez SA, en la que el regidor figura como presidente del consejo de administración, para realizar la recogida de basuras durante los meses de agosto, septiembre y parte de octubre de 1998. Para ello, según la acusación, Roberto Vázquez contactó con el gerente de la empresa Transportes Antonio para que este gestionase el servicio con Manuel Mandayo, un empleado del propio alcalde en las dos empresas implicadas. Una vez cobradas las cantidades del ayuntamiento, el gerente declaró que había transferido el dinero a Comercial Vázquez.
La misma mecánica se utilizó para contratar a la empresa Excavaciones Luneira, quien facturó al municipio de Portas el transporte de unas lonas desde O Porriño, cuando en realidad también lo había hecho el propio Mandayo.
En su declaración judicial, el alcalde admitió que la sociedad Chandeouteiro y Comercial Vázquez realizaron trabajos para el ayuntamiento, pero negó que fuese administrador de ninguna porque, según él, tenía dedicación exclusiva en el consistorio. "Firmé porque contaba con el visto bueno de todos", dijo. Y añadió que él no ordena las compras, ni es su función oponerse a los trámites, que no sabe de contabilidad y que siempre firma después del secretario y del interventor.
Manuel Mandayo declaró ante la jueza que "Roberto [el alcalde] era quien pagaba y daba las órdenes en las empresas en las que trabajaba". Admitió que los transportes los hizo por encargo directo del alcalde.
Según la denuncia contra el regidor, que ahora desemboca en un juicio, "ésta es la punta del iceberg" de las presuntas ilegalidades de Roberto Vázquez. El alcalde también se enfrenta a un delito fiscal por defraudar a Hacienda 150.000 euros a través de la promotora Pazos Souto 2000, de la que es administrador único. En la denuncia de la Fiscalía, presentada en marzo, la Agencia Tributaria detectó en la empresa que se habían inflado los gastos, declarando obras ficticias para rebajar el Impuesto de Sociedades del 2005.
Vázquez se enfrenta por ello a una condena de uno a cuatro años de cárcel y una multa que puede alcanzar el millón de euros. La pena también podría incluir inhabilitación especial para contratar obras con la Administración.
"Firmé porque contaba con el visto bueno de todos", dice Vázquez

20/10/2009

O fiscal solicita para o alcalde do PP unha multa de 9.000 euros e dous anos de suspensión de cargo público

O alcalde de Portas, o popular Roberto Vázquez, terá que sentarse no banquiño dos acusados para responder dun suposto delito de negociacións prohibidas aos funcionarios, tipificado no artigo 441 do Código Penal. O caso remóntase ao ano 2000 cando todos os grupos políticos da oposición presentaron unha querela contra o rexedor por «autocontratación con empresas propias e da súa familia» e por «fraude ao Concello, facturación dobre e falsidade».
O xuízo, que está pendente de sinalamento, celebrarase no Xulgado do Penal de Pontevedra.
Segundo transcendeu dos escritos de acusación do fiscal e da acusación particular, o político popular contratou a empresas de seu ámbito familiar e a outras que finalmente contrataban aos seus achegados diversas obras na escola taller, a recollida de lixo do Concello durante un tempo (agosto, setembro e parte de outubro do 1998), o transporte de cruceiros ou o traslado de lonas dende O Porriño a Portas para a celebración de festas da terceira idade.
O fiscal solicita para o alcalde, que leva no cargo dende o 15 de xaneiro de 1992, dous anos de suspensión de emprego e cargo público e unha multa de 9.000 euros. O representante do ministerio público afirma que como rexedor Roberto Vázquez realizou contratacións administrativas «polo sistema de contratación directa con empresas pertencentes ao seu ámbito familiar, das que el é o verdadeiro administrador, e con outras que finalmente contrataban coas súas empresas familiares».
Facturas
En concreto, a firma Comercial Chandouteiro S.L, que ten como socios a tres fillos de Vázquez Souto e como administradora da sociedade á súa muller, realizou, por conta do Concello, traballos na escola taller de Portas emitindo seis facturas por valor de 136.010 pesetas. Outras nove facturas aínda non foron aprobadas nin abonadas.
O fiscal engade que o rexedor é presidente do consello de administración e conselleiro delegado da sociedade Comercial Vázquez Vázquez. Aínda que sinala que esta sociedade non contratou directamente coa Administración local, si o fixo indirectamente a través doutras sociedades para realizar a recollida de lixos de Portas (252.880 pesetas) ou o transporte de lonas (85.840 pesetas).
A acusación particular fai fincapé en que as contratacións fixéronse «á marxe do procedemento legal de contratación administrativa» e amplía as penas que demanda o fiscal. En concreto, expón que o proceder do rexedor incorre nun delito previsto no artigo 439 do Cógido Penal, para o que solicita inhabilitación especial para cargo público durante catro anos e unha multa de 36.000 euros. Como alternativa, propón unha multa de 18.000 euros e tres anos de inhabilitación para un delito previsto no artigo 441. Por último, alude á comisión dun delito previsto no artigo 436, para o que pide dous anos e seis meses de prisión e inhabilitación especial durante oito anos.

19/10/2009

O xuíz admite unha querela contra o alcalde por presuntas irregularidades nas contratacións

O Xulgado de Instrución número 1 de Caldas admitiu a trámite unha querela criminal contra Roberto Vázquez Souto, alcalde de Portas, por presuntas irregularidades na contratación de obras por parte do Concello que, supostamente, beneficiaban á súa familia.
Os feitos remóntanse ao ano 2000 cando todos os grupos da oposición municipal acordaron por unanimidade presentar unha querela criminal contra o rexedor por “autocontratación con empresas propias e da súa familia” e por “fraude ao Concello, facturación dobre e falsidade”, segundo expón a acusación no auto xudicial.
No escrito do fiscal especifícase que “a empresa Comercial Chandouteiro SL ten como únicos socios aos fillos do acusado e que a súa esposa sería a administradora. Remarca que esta firma realizou, por conta do Concello, traballos na escola taller de Portas emitindo varias facturas que foron abonadas polo Concello”. Indica así mesmo que “esta empresa emitiu outras 9 facturas ao Concello por distintas obras que aínda non foron aprobadas nin abonadas”.
Noutro apartado expón que “o acusado é presidente do consello de administración e conselleiro delegado da sociedade Comercial Vázquez Vázquez, e aínda que esta sociedade non contratou directamente co Concello de Portas, si o fixo indirectamente para realizar a recollida de lixo do Concello durante os meses de agosto, setembro e outubro de 1998, contactando co representante de transportes Antonio, quen, á súa vez, contratou para o indicado cometido a un empregado das empresas Chandouteiro e Comercial Vázquez, e despois de facturarlle ao Concello entregaba as cantidades obtidas a Comercial Vázquez”.
Por estas cuestións, o fiscal pide a pena de 10 meses de multa cunha cota diaria de 30 euros e dous anos de suspensión de cargo público. Tamén existe unha acusación particular que elevaría a pena a 24 meses de multa de 50 euros diarios e a inhabilitación para ostentar cargo público durante once anos.
Nova publicada no Diario de Arousa do 18 de outubro de 2009.

15/10/2009

Asemblea local de Portas

O venres 16 de outubro ás 21:00 h. celebrarase unha asemblea local no Teleclube de Romai.
Trataranse temas de política local.
Rógase asistencia e puntualidade.

Recordatorio:
O domingo 18 de outubro ás 12:00 h. na Alameda de Santiago manifestación da plataforma "Queremos Galego" en defensa do noso idioma.

O BNG de Portas estivo na Quintana de Compostela.

07/10/2009

Asemblea local de Portas

O venres 9 de outubro ás 21:30 h. celebrarase unha asemblea local na Escola de Nenas de San Xoán (Portas).
Trataranse temas de política local.
Rógase asistencia e puntualidade.

02/10/2009

O BNG responsabiliza ao Alcalde de políticas caciquís

O CONCELLO DE PORTAS INVADE TERREOS PRIVADOS PARA O PLAN E
Con cargo ao Plan Español para o Estímulo da Economía e o Emprego, máis coñecido como Plan E, o Concello de Portas pretende realizar o proxecto titulado “Saneamento e beirarrúas en Bouza – Capela de San Roque (Briallos)“, que foi adxudicado á empresa COVSA cun orzamento de 82.810,43 €.
Para realizar as obras, que comezaron a executarse esta semana, ocupáronse e invadíronse terreos privados sen coñecemento dos propietarios, e polo tanto, sen autorización, pero con pleno coñecemento do Alcalde e polo tanto baixo a súa responsabilidade. Estes feitos provocaron que un veciño se vise obrigado a presentar unha denuncia no xulgado en contra do Concello de Portas, para defender os seus intereses. Agora as obras están paralizadas e probablemente se perdan os fondos estatais para realizar este proxecto, pois polas particularidades do Plan E, é unha condición necesaria e ineludible ter rematadas as obras antes de fin de ano.
É obrigación do Concello poñer a disposición da empresa construtora os terreos necesarios para levar a cabo as obras.
Este feito, que non é illado, é unha técnica habitual empregada polo goberno municipal do Partido Popular, que aplicando a política de feitos consumados, primeiro aprópiase indebidamente de propiedades privadas, e logo se recibe algunha queixa dos prexudicados, trata de acadar unha saída negociada, pero coa presión das máquinas traballando, e fai que en moitos casos as obras se vexan eternamente empantanadas. A Deputación de Pontevedra xa empregou as mesmas técnicas por medio de Covsa nas parroquias de Portas, Romai e Lantaño nas obras de ampliación das estradas de Caldas a Vilanoviña e da Goulla a Valiñas.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego responsabiliza ao grupo de goberno do PP, encabezado polo alcalde Roberto Vázquez, de avasalar ás veciñas e veciños con métodos caciquís para apropiarse de propiedades privadas para obras municipais mediante a política dos feitos consumados, e de comprometer fondos estatais para obras necesarias pola súa ineptitude e mala xestión.

01/10/2009

Cabodano de Manolo "Padín"

O próximo sábado 3 de outubro de 2009 celebrarase unha misa polo aniversario do falecemento do noso compañeiro Manuel Casal Solla "Padín" ás 17:00h na igrexa parroquial de San Andrés en Valiñas (Barro).