14/02/2009

O BNG esixe a reparación urxente e reforma do pavillón de Romai

O pavillón de Romai foi construído con cartos da Comunidade de Montes e co traballo de balde de moitos veciños e veciñas da parroquia, e a día de hoxe, atópase nun estado de abandono absoluto:
- o tellado está furado por numerosos puntos que provocan a inundación da pista cada vez que chove,
- as cerchas da cuberta están oxidadas,
- as paredes presentan numerosas fendas abertas,
- os vestiarios atópanse cheos de escombros e non teñen suministro de auga,
- as ventás están rotas ou sen cristais e a maleza entra por elas,
- a maioría dos focos de iluminación están rotos e fundidos,
- as canastras e porterías están rotas.
Dende a súa inauguración a única inversión que o Concello de Portas fixo no pavillón de Romai foi a colocación dun cartel rotulado en castelán informando de que as instalacións son municipais.
Na moción que o Bloque Nacionalista Galego presentou o 22 de decembro de 2008 con relación ás obras a incluir no fondo estatal de investimento local solicitou no punto 2 a “reparación do pavillón de Romai”. Sen embargo, o grupo de goberno do Concello de Portas non considerou esta moción polo que se perdeu unha grande oportunidade para a reparación destas instalacións.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego reclama do Concello de Portas que asuma de forma urxente a reparación do pavillón de Romai para garantir a seguridade dos seus usuarios e permitir o uso das instalacións con normalidade independentemente dos axentes atmosféricos externos. Tamén son necesarias algunhas reformas para dotar as instalacións dunha adecuada funcionalidade.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción dos seguintes

ACORDOS

1. Reparación urxente da cuberta do pavillón coa sustitución das planchas de fibrocemento rotas ou furadas, e pintado da estrutura metálica.
2. Reparación das fendas nas paredes de cerramento.
3. Colocación nos aleiros do tellado de canaletas de recollida das augas de choiva para evitar que deterioren as paredes de cerramento.
4. Reforma dos vestiarios co alicatado do chan e paredes, a colocación de ventás e o suministro de auga quente sanitaria.
5. Rehabilitación da instalación eléctrica e sustitución dos focos avariados.
6. Instalación de novas porterías e canastras.

O BNG esixe o aseguramento do suministro de auga para a traída municipal de Briallos

A Deputación de Pontevedra presentou un proxecto de captación de auga no río Chaín para o abastecemento do polígono industrial de Barro-Meis. Esta captación farase a escasa distancia augas arriba da toma para o abastecemento da parroquia de Briallos.
Segundo os datos que constan no proxecto técnico elaborado pola Deputación de Pontevedra será dificilmente compatible o abastecemento do polígono industrial co mantemento do caudal mínimo ecolóxico para o río Chaín. Tendo en conta que a moi pouca distancia se atopa a estación de bombeo de auga para a traída municipal da parroquia de Briallos, é moi probable que na época estival o caudal sexa insuficiente para o abastecemento de auga en Briallos.
O grupo de goberno do Concello de Portas non presentou ningunha alegación ao proxecto de captación de auga para o polígono industrial de Barro-Meis esquecéndose da súa obriga de defender os intereses dos veciños e veciñas de Briallos.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego reclama do Concello de Portas que garanta o suministro de auga para consumo doméstico na parroquia de Briallos, e que tome todas as medidas necesarias para asegurar este abastecemento diante da Deputación de Pontevedra e o organismo público de Augas de Galicia.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción dos seguintes
ACORDOS

1. Esixir á Deputación de Pontevedra que a captación de auga para o polígono industrial de Barro-Meis manteña o caudal mínimo necesario para o abastecemento doméstico da parroquia de Briallos máis o caudal ecolóxico do río Chaín.
2. Esixir a Augas de Galicia que regule o uso das augas do río Chaín dando prioridade ao consumo doméstico fronte ao consumo industrial, garantindo o suministro á parroquia de Briallos.
3. Realización das obras necesarias na estación de bombeo da traída municipal de augas en Briallos para evitar a interrupción do suministro por mor do atasco da captación por axentes vexetais ou animais.

Mitin do BNG no Concello de Portas

Con valentía, sen ataduras. Queremos máis!

VENRES, 13 de febreiro ás 21:00 h. interviñeron:

ARTURO FONTÁN
Concelleiro do Grupo Municipal do BNG de Portas

XAVIER LOUREIRO
Voceiro do Grupo Municipal do BNG de Portas

GONZALO CONSTENLA
Delegado provincial da Consellaría do Medio Rural

IRIA ABOI
Candidata pola provincia de Pontevedra
Secretaria Xeral de Galiza Nova

Lugar: Teleclube de Romai
Hora: 9 da noite (21:00 h)
A túa forza move este país. Queremos máis!