23/08/2017

Convocatoria extraordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno

O venres 25 de agosto de 2017 ás 20:30 h. celebrarase unha reunión extraordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación acta da sesión extraordinaria do 21/03/2017.
  2. Informe ao recurso de impugnación do grupo BNG-AA de Portas contra o acordo do pleno do concello de data 30/06/2017, sobre declaración de urxencia da inclusión na orde do día dun punto sobre a concentración parcelaria de Briallos.
  3. Informe a ratificación da resolución da alcaldía referente aos programas integrados de emprego "Máis Emprego II".
  4. Informe a ratificación da resolución da alcaldía referente ao proxecto de prevención de condutas adictivas no eido local 2017-2019.
  5. Informe festivos locais 2018.
  6. Informe nomeamento xuíz de paz titular e substituto.
  7. Moción presentada polo grupo municipal BNG-Asembleas Abertas pola biodiversidade fronte á eucaliptización.
  8. Moción presentada polo grupo municipal BNG-Asembleas Abertas en demanda da cobertura das baixas e vacacións do persoal sanitario do centro de saúde de Portas.