12/03/2008

Recuperación da Fonte Pública e Lavadoiro da Regueira en Fontenla-Cachadas e do seu entorno (Lantaño)

O luns, 18 de febreiro de 2008 destrueuse a Fonte Pública e Lavadoiro da Regueira no lugar de Fontenla-Cachadas, parroquia de Lantaño. O derribo foi realizado por un veciño do lugar que afirma ser o seu propietario lexítimo e contar con todos os permisos. Sen embargo, a Fonte-Lavadoiro referida é unha propiedade veciñal que se ven empregando de forma continuada dende tempo inmemorial, tanto para lavar roupa como para usar a súa auga.

O martes 19 de febreiro o concelleiro do Partido Popular D. José Esperón Maquieira, actuando como Alcalde en Funcións do Concello de Portas por ausencia de D. Roberto Vázquez Souto que se atopaba en viaxe privado, afirmou ante os veciños do lugar, e posteriormente ante a prensa, que a destrucción da construcción era totalmente legal pois, según el, o seu propietario, que o era por unha permuta co Concello, contaba con todos os permisos municipais.

Con anterioridade a estes feitos, en outubro de 1998, os veciños do lugar de Fontenla-Cachadas asinaron e presentaron unha petición ao Concello de Portas para que se respetase a Fonte-Lavadoiro e non fose trasladada de lugar. Escrito que nin foi atendido nin foi respostado.

Tamén é importante sinalar algúns antecedentes que demostran a titularidade veciñal desta construcción. No ano 1970 o Concello acometeu a obra de cubrición do lavadoiro a petición dos veciños a través do Alcalde de Barrio D. Ovidio Rodríguez Rodríguez. Dende entón, tanto os veciños como o Concello de Portas levaron a cabo de forma continuada obras de limpeza e acondicionamento da Fonte e do Lavadoiro, facendo uso do seu dereito a conservar e usar o único ben público deste tipo existente no lugar. De feito, no Lavadoiro as últimas obras de conservación e limpeza realizadas polo Concello son do pasado ano 2007.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego considera que a Fonte-Lavadoiro da Regueira é unha propiedade patrimonial pública que debe ser respetada e que o Concello de Portas debe tomar todas as medidas necesarias para o restablecemento á situación previa, paralizando os recheos na zona, ordeando a reconstrucción de forma urxente da Fonte-Lavadoiro e tomando as medidas necesarias para protexer a construcción e o seu entorno.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción dos seguintes
ACORDOS
1. Realización dunha medición completa da parcela da Fonte-Lavadoiro da Regueira e as parcelas anexas, e comprobación da veracidade dos documentos de propiedade.
2. Delimitación dos terreos públicos da Fonte-Lavadoiro da Regueira e das parcelas municipais permutadas por acordo do Pleno da Corporación con data 5 de novembro de 1998 (parcela denominada “Monte Regueira”), para garantir a súa conservación e acceso libre e público.
3. Ordear a reposición ao seu estado orixinal da Fonte-Lavadoiro.
4. No caso de que nun prazo máximo de tres meses (3 meses) o destructor da Fonte-Lavadoiro non repoña a construcción ao seu estado orixinal, o Concello de Portas acometerá de forma subsidiaria a súa reposición e repercutirá os custes dos traballos no destructor D. Ovidio Rodríguez.
5. Solicitar informe ou denuncia a Augas de Galicia pola destrucción da Fonte-Lavadorio.
6. Reposición da taxea que cruza a pista en fronte do camiño de acceso á Fonte-Lavadoiro para que as augas de choiva teñan saída cara o regato da Regueira como hai anos e evitar que se produzan pozas de auga na pista.

Novas relacionadas en xornais:
http://www.lavozdegalicia.es/pontevedra/2008/03/14/0003_6650365.htm
http://www.lavozdegalicia.es/pontevedra/2008/03/14/0003_6650366.htm

Ningún comentario: