25/06/2010

O BNG de Portas presenta unha alegación ao proxecto de autovía Curro-Baión

Os concelleiros do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Portas, ante a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Dirección Xeral de Infraestruturas, Subdirección Xeral de Estradas) comparecen e, como mellor proceda,

DIN

Que se anunciou no Diario Oficial de Galicia nº 105, de 4 de xuño de 2010, a Resolución do 20 de maio de 2010, da Dirección Xeral de Infraestruturas, pola que se somete ao trámite de información pública complementaria o documento para información pública da autovía Curro-Baión, treito II: enlace de Costa-Baión.

Adaptación do trazado entre o p.k. 1+930 ao 3+400 (Clave PO/02/199.01.3.2), e que entendendo lesiva dita Adaptación do trazado aos intereses dos veciños e veciñas do concello de Portas, procedemos a formular a seguinte,

ALEGACIÓN

Segundo consta no Documento para Información Pública (DIP), a construción da futura estrada AG-47 modificará o trazado de varios camiños existentes no Concello de Portas e creará outros para dar servizo ás parcelas lindeiras coa obra.

Na rede de camiños actuais destaca un camiño que discorre de xeito sensiblemente paralelo e próximo ao linde entre os concellos de Portas e Meis, pero en terreos do primeiro (ver Imaxes 1 e 2).

Segundo o DIP, vaise construír o camiño denominado “C. MD 2.2” que substitúe en parte ao camiño mencionado anteriormente, sen embargo, non lle da continuidade como agora si ten, rompendo a rede de camiños actual. Na Imaxe 3 pode verse a situación prevista segundo o proxecto construtivo, e na Imaxe 4 pode verse a proposta de modificación para dar cumprimento a esta alegación.

Imaxe 1. Imaxe aérea da zona.

Imaxe 2. Trazado do camiño actual.

Imaxe 3. Situación prevista segundo o proxecto construtivo.

Imaxe 4. Proposta de modificación.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego do concello de Portas considera que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas debe proceder a modificar o proxecto construtivo da estrada AG-47 para considerar a prolongación do camiño “C. MD. 2.2” nunha lonxitude próxima aos 100 m para dar continuidade á rede de camiños actual.

En virtude do anteriormente exposto,

Á CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS SOLICITAN

Que teña por presentado este escrito, sírvase admitilo e, en méritos ao seu contido, teña por formulada en tempo e forma a alegación nel vertida e acorde:

A modificación do proxecto construtivo da estrada AG-47 para considerar a continuidade da rede de camiños existente e prolongue o camiño “C.MD. 2.2” cara ao norte nunha lonxitude de aproximadamente 100 m ate a unión co camiño actual.

Ningún comentario: