19/05/2011

O Partido Popular incumpre as ordes do alcalde en relación coa pegada de carteis electorais

Está prohibido pegar carteis nas marquesinas e nos colectores do lixo, pero como se pode observar nas fotografías esta prohibición non está sendo respectada polo Partido Popular, co agravante de usar cola para pegalos.
Marquesina na Ponte (Romai) en fronte da casa do candidato do PP e na entrada do parque biosaudable.
Marquesina na praza de Xagobe (Romai).
Marquesina en Avioso (Romai).
Marquesina na Costa (Romai).
Carteis do PP pegados con cola nas portas do pavillón de Portas. Os do PSOE están pegados con cinta adhesiva.
Marquesina no Outeiriño (Briallos).
O alcalde ordeou que non se podía pegar publicidade electoral no mobiliario municipal (ver web do concello):
"En sesión plenaria celebrada ó dia 29 de Abril do 2011, acordouse por unanimidade de todalas forzas politicas que teñen representación, o seguinte:
Compromiso de todo/as de non pegar ningun cartel publicitario de ningún partido politico, nas marquesinas utilizadas para resgarda rde cando se espera polo bús e tamén nos contedores do lixo por ser unha imaxe sucia no concello, asimesmo o concello facilitarán unhs taboleiros, postos para a ocasión distribuidos por parroquias, e postos estratexicamente para tal fin".
Esta información da web do concello non é certa pois no pleno de 29 de abril non se tomou tal acordo. O que si sucedeu nese pleno foi que o alcalde no punto de "informe da presidencia" prohibiu pegar carteis electorais nas marquesinas e nos colectores. Nese punto da orde do día non se tomaron acordos porque non se pode someter a votación o "informe da presidencia". Sen embargo, todos os grupos políticos expresamos a conveniencia da medida.

Ningún comentario: