05/10/2011

Pleno extraordinario


O venres 7 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga.
3. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos.
4. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa de rede de sumidoiro.
5. Aprobación ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
6. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenza de apertura de establecementos.
7. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización das instalacións deportivas municipais.
8. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas e servizos urbanísticos.
9. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa de expedición de documentos administrativos

Ningún comentario: