07/07/2015

Pleno Extraordinario

O venres 10 de xullo de 2015 ás 20:30 h. celebrarase un pleno extraordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación acta de constitución da corporación do día 13 de xuño.
  2. Proposta de periodicidade das sesións do Pleno.
  3. Coñecemento da constitución dos grupos políticos e designación dos seus voceiros.
  4. Creación e constitución das Comisións Informativas Permanentes.
  5. Proposta do nomeamento dos representantes da Corporación nos órganos colexiados.
  6. Coñecemento da Resolución da Alcaldía sobre nomeamento dos tenentes de alcalde.
  7. Proposta da Alcaldía sobre indemnizacións por asistencia dos concelleiros ás sesións dos órganos colexiados.
  8. Proposta da Alcaldía sobre asignacións aos grupos políticos.
Este é o primeiro Pleno convocado polo novo goberno municipal. Aprécianse luces e sombras. Por unha parte aplaudimos que o Pleno se convoque a unha hora axeitada para que poida asistir público, pero por outra banda, lamentamos que non se nos teña consultado, nin sequera posto en contacto, para explicar cales son as propostas da Alcaldía e dalgún xeito tratar de consensualas con todos os grupos políticos.

Ningún comentario: